\oXnpthn ]oU\w G¡ph `mKyhmam; kzKcmPyw AhcptSXmWv.
ambn 5:10
 
 

]gb\nbaw

 
 

Psdanbm

 
  Aymb: BapJw  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52   
 
 
 

3

1 Imhv Acpfnspp: Hcph Xsd `mcysb Dt]IvjnpIbpw Ah Ahs\hnp asmcphsd `mcybmhpIbpw sNbvXtijw BZy `mhv Ahsf tXSn t]mIptam? B `qan ]qWambpw Zpjnp t]mbnt? At\Iw ImapIamcpambn thiymhrnbn Gs \o C\nbpw Fsd ASptep Xncnphcppthm?2 Ipbn IppIfntep t\mpI! Hcp kvYesanepw Dtm \o ibnmXmbn? acp`qanbn Ad_nsbt]mse \o hgnbcntI Pmcamsc Imncpp. \nIrjvSamb th iymhrnbm \o \mSp Zpjnnp.3 Xnanw ag s]mXmbn; hkImehrjvSn DmbXpan. Fnpw \nsd ISpI thiybptSXpXs. ePvP Fsp \n\dnbn.4 \o Ctm FtmSp ]dbpp: Fsd ]nXmth, Av Fsd bu\nse IqpImc\mWv.5 AhnSpv FtmSp Fpw tIm]njvT\mbncnptam? AhnSps tIm]n\v Ahkm\apmhpIbnt? Cs\bsmw \o ]dbppsnepw Bhp{X Xna \o sNbvXpIqpp.

A\pXm]n\v Blzm\w

6 tPmknbmcmPmhnsd Imep Imhv FtmSv AcpfnsbvXp: Ah, AhnizkvXbmb C{kmtb, sNbvXXv FmsWp \o Itm? Fm Db IppIfpsS apIfnepw kIe ]acfpsS Nphnepw Ah thiymhrnbn Gsp.7 CsXmw sNbvXtijhpw Ah Fsd ASp Xncnphcpsap Rm hnNmcnp. Fm Ah hn. AhfpsS hInbmb ktlmZcn bqZm AXpIp.8 AhnizkvXbmb C{kmtbensd hy`nNmc PohnXwaqew Rm Ahġp tamN\]{Xw \In ]dbbvpXpw bqZm IXmWv. Fnpw Im]Syw \ndB ktlmZcn bqZm, `bn; Ahfpw thiymhrnbntesp.9 Ah \nePvPw thiymhrnbntesp. In\pw acn\pw Bcm[\bnp. Ah hy`nNcnp; As\ \mSp Zpjnnp.10 Chbvsmwtijw hInbmb B ktlmZcn Fsd ASp Xncnp hXv ]qWlrZbtmsSb, I]SambnmWv Imhv Acpfnspp.11 Imhv FtmSv AcpfnsbvXp: AhnizkvXbmb C{kmtb, hInbmb bqZmtbmfw Ipmcnb.12 \o Cmcy hSpZnnt\mSp {]Jym]npI Imhv Acpfnspp. AhnizkvXbmb C{kmtbte, XncnphcpI. Rm \ntmSp tIm]npIbn. Rm ImcpWyhm\mWv. Rm Ftpw tIm]npIbn Imhv Acpfnspp.13 \nsd ssZhamb Imhnt\mSp \o adpXenp. ]acfpsS Iogn A\ytZhamp \nss ImgvNhp; \o Fs A\pkcnn. Cu Ip \o Gp]m aXn Imhv Acpfnspp.14 AhnizkvXcmb atf, Xncnp hcphn. Rm am{XamWp \nfpsS \mY. Hcp \Kcn\nv Hcp \mbIs\bpw Hcp IpSpw_n\np cpt]scbpw XncsSpv Rm \nsf kotbm\ntep sImphcpw Imhv Acpfnspp.15 F\nv CjvSs CSbamsc Rm \nġp Xcpw; Ah PvRm\tmSpw hnthItmSpw IqsS \nsf ]menpw.16 Imhv Acpfnspp :\n s]cpIn \mSp\ndp Ignbptm Imhnsd kmIvjyt]SIsn Bcpw Hpw ]dbpIbn. Ah AXns\n NnnpItbm, AXv Bhiysap IcpXpItbm C; asmp \nanpIbpan.17 Imhnsd knwlmk\sav Ap Pdpksew hnfnsSpw. kIe P\XIfpw AhnsS Imhnsd \man ktfnpw. C\n Hcnepw Ah XfpsS ZpjvSlrZbnsd CwKnXġp hgnsSpIbn.18 BZnhkfn bqZmIpSpw_w C{kmtb IpSpw_tmSp tNcpw. Ah Hcpanp hSp \np ]pdsv, \nfpsS ]nXmamv AhImiambn Rm sImSp tZip hcpw.19 Fsd afpsSIqsS \ns ]mnm\pw kIeP\XIfptSXnepwhv G hpw tNtXmlcamb AhImiw \n\p \Im\pw Rm F{Xtbsd B{Klnp. Fsd ]nXmth, Fp \o Fs hnfnpsapw Fsd amKw \o Dt]IvjnpIbnsöpw Rm {]XoIvjnp.20 Imhv Acpfnspp: C{kmtb`h\ta,AhnizkvXbmb `mcy `mhns\ Dt]IvjnpXpt]mse \obpw hnizmk h\ sNbvXncnpp.21 iq\yamb IppIfn\nv Hcp kzcw Dbcpp. C{kmtbafpsS hnem]nsdbpwbmN\bpsSbpw kzcw. Ah A]Ykmcw sNbvXv XfpsS ssZhamb Imhns\ hnkvacnp.22 AhnizkvXcmb atf, Xncnphcphn; Rm \nfpsS AhnizkvXX ]cnlcnmw. CXm, R AbpsS ASptp hcpp; AhnSpmWv RfpsS ssZhamb Imhv.23 IppIfpw AhnsS \S aZntcmXvk hhpw hymtamlambncpp. C{kmtbensd cIvj RfpsS ssZhamb Imhn am{Xw.24 RfpsS ]nXmam A[zm\np t\Snb khhpw BSpamSpIfpw ]p{Xo]p{Xamcpsamw RfpsSbu\n¯s ePvPmIcamb hn{Klmcm[\bvv Ccbmbnop.25 ePvPmhnhicmbn R kmjvSmwKw {]Wans; A]am\w Rsf BhcWw sNs. Rfpw RfpsS ]nXmamcpwbu\wapX Cphsc ssZhamb Imhns\Xntc ]m]w sNbvXp. RfpsS ssZhamb Imhns\ R A\pkcnn.
 
KCBC | POC | BIBLE COMMISION | FEEDBACK
 
Copyright 2008. P.O.C.  

Designed and Maintained by Jesus Youth