aphcpsS sXpI \n Ivjanpsan kzKkvY\mb \nfpsS ]nXmhv \ntfmSpw Ivjanpw.
ambn 6:14
 
 

]gb\nbaw

 
 

Psdanbm

 
  Aymb: BapJw  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52   
 
 
 

16

Psdanbm GImIn

1 Imhv FtmSv AcpfnsbvXp:2 Cu kvYephp \o hnhmlwIgnpItbm \n\p afpmhpItbm AcpXv.3 Cu kvYephp P\np ]p{Xo]p{Xamscnbpw AhcpsS amXm]nXmsfnbpw Imhv Acpfnspp:4 amcItcmKm Ah acnpw; Ahsctbmp ZpxJnmt\m Ahsc kwkvIcnmt\m BcpapmbncnpIbn. \nep hnXdnb hfsat]mse Ah InSpw. Ah hmfn\pw ]nWnpw CcbmIpw. AhcpsS arXtZl BIminse ]IvjnIfpw `qanbnse arKfpw `Ivjnpw.5 Imhv Acpfnspp:\o hnem]Krln t]mhpItbm hne]npItbm AhtcmSp klX]npItbm sNcpXv. Fsm, Fsd kam[m\w Cu P\n\np Rm ]nhenncnpp. Fsd kvt\lhpw IcpWbpw AhpmbncnpIbn.6 henbhcpw sNdnbhcpw Hpt]mse Cu tZip acnphogpw. Bcpw Ahsc kwkvIcnpIbn; Ahscpdnv Bcpw hne]npIbn; Bcpw Xss apdnth¸npw Xe apWvU\w sNbvXpw ZpxJamNcnpIbn.7 acnhscpdnp hne]nph\v BizmktaIm Bcpw Aw apdnpsImSppIbn; amXmhnsd tbm ]nXmhnsd tbm th]mSn ZpxJnph\v Bcpw Bizmknsd ]m\]m{Xw \IpIbpan.8 hncpp \Sp hoSpIfn t]mhpItbm AhtcmSp tNp XnpItbm IpSnpItbm AcpXv.9 Fsm, C{kmtbensd ssZhamb, ssk\yfpsS Imhv Acpfnspp: \nfpsS PohnXImev, \nfpsS Iap]nhpXs, Cu tZip\nv Dmknsdbpw BmZnsdbpw Bchhpw aWhmfsdbpw aWhmnbpsSbpw kzc hpw Rm CmXmpw.10 P\tmSp \o CXp ]dbptm Ah tNmZnpw: Fn\mWp Imhv RsXncmbn C{X henb ZpcnX {]Jym]nncnpXv? FmWp R sNbvX sXv? RfpsS ssZhamb Imhns\Xncmbn Fp ]m]amWp R sNbvXXv?11 Atm \o AhtcmSp ]dbWw, Imhv Acpfnspp: \nfpsS ]nXmam Fs Dt]Ivjnp. Ah A\ytZhamsc kzoIcnpIbpw tkhnpIbpw Bcm[npIbpw sNbvXp. Ah Fs ]cnXyPnp; Fsd \nbaw ]menn.12 \nfpsS {]hrnI \nfpsS ]nXmamcpsSXns\m NobmWv. \n XmmfpsS ITn\lrZbnsd ZpjvSamb CwKnXsf ]nspp; Fs A\pkcnm \nġp a\kvkn.13 AXpsImv Rm \nsf Cu tZip\np \ntfm \nfpsS ]nXmamtcm tInnm Hcp tZitp hensdnbpw. AhnsS \n A\ytZhamsc cmhpw ]Iepw tkhnpw. Rm \ntfmSp Ir] ImWnpIbn.14 CuPn]vXn \nv C{kmtbP\Xsb Iqnsmph ImhmtW Fp]dv Bcpw i]Yw sNm Zn\ CXm hcpp Imhv Acpfnspp.15 Xsf XpcntbmSn DctZip\npw, CXc cmPyfn\npw C{kmtbP\s XncnpsImph ImhmtW Fp ]dmbncnpw Ah kXyw sNpI. Fsm, AhcpsS ]nXmamp Rm sImSp AhcpsS kzw \mntep Rm Ahsc XncnpsImphcpw.16 Rm At\Iw ao]nSpmsc hcppw; Ah Ahsc ]nSnIqSpw Imhv Acpfnspp. ]noSv Rm At\Iw \mbmpImsc hcppw. Ah ]hXfn\npw ae Ifn\npw ]mdbnSppIfn\npwAhsc thbmSn ]nSnpw.17 AhcpsS {]hrnI Rm ImWppv; Ah F\nv APvRmXa; AhcpsS AIrXy Fsd IpIġp tKm]yhpa.18 Ah \nPoh hn{KlsImv Fsd tZiw Zpjnnp; XfpsS tNvO hkvXpsImv Fsd AhImi`qan \ndp. AXn\m AhcpsS AIrXyn\pw ]m]n\pw Rm Ccn {]XnImcwsNpw.19 Fsd _ehpw tImbpamb Imth, IjvSZn\n Fsd ktXta, `qanbpsS AXnnIfn\np P\XI AhnSps ASphp ]dbpw: RfpsS ]nXmam hymPamsX asmpw AhImisSpnbnn. D]tbmKiq\yamb hnesI hkvXp am{Xw.20 X\npthn tZhamsc Dmma\pjy\p km[nptam? Ah tZhamc.21 AXpsImv Rm Ahsc ]Tnnpw. Fsd iIvXnbpw _ehpw Ahsc Rm t_m[ysSppw. Atm ImshmWv Fsd \masav Ah Adnbpw.
 
KCBC | POC | BIBLE COMMISION | FEEDBACK
 
Copyright 2008. P.O.C.  

Designed and Maintained by Jesus Youth