A\v[Imcn \ntfmSp Rm ]dbph {]Imin ]dbphn; sNhnbn a{nXv ]pcapIfn\np tLmjnphn.
ambn 10:27
 
 

]gb\nbaw

 
 

tPm_v

 
  Aymb: BapJw  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42   
 
 
 

25

_nZmZv aqmaXpw kwkmcnpp

1 jqly\mb _nZmZv ]dp:

2 B[n]Xyw ssZhtmSp IqSnbmWv. Fmhcpw AhnSps `bsSpp. AhnSpv DXkzKnkam[m\w kvYm]npw.

3 AhnSps ssk\yn\p IWptm? AhnSps {]Imiw BcpsStaemWvDZnmXncnpI?

4 Atm, a\pjys\s\ ssZhnsd ap]n \oXnam\mIm Ignbpw? kv{Xobn\np P\nh Fs\ \nae\mIpw?

5 CXm AhnSps ZrjvSnbn N\v{Z\p {]Imian; \Ivj{Xfpw \naea.

6 Atm Iranbmb a\pjysd ,]pgphmb a\pjy]p{Xsd , kvYnXnsbv?
 
KCBC | POC | BIBLE COMMISION | FEEDBACK
 
Copyright 2008. P.O.C.  

Designed and Maintained by Jesus Youth