Atm apX tbip {]kwKnm XpSn: am\kmcsSphn; kzKcmPyw kao]nncnpp.
ambn 4:17
 
 

]pXnb \nbaw

 
 

tbmlm\p e`n shfn]mSv

 
  Aymb: BapJw  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22   
 
 
 

8

Ggmwap{Z, [q]Ieiw

1 Ah Ggmas ap{Zs]mntm AcaWnqtdmfw kzKn \nivi _vZXbpmbn.2 ssZhkn[nbn \nncp Ggp ZqXamsc Rm Ip. Ahv Ggp Imlf \Isp.3 asmcp ZqX kzWwsImp Hcp [q]Ieihpambn _en]oTn\papn hp \np. knwlmk\nsd apnep _en]oTnta Fm hnipZv[ cpsSbpw {]mY\tbmsSmw Anm\mbn [mcmfw ]cnaf{Zhyw Ah\p \Isp.4 ZqXsd ssIbn\np ]cnaf{ZhyfpsS [q]w hnipZv[cpsS {]mY\ ItfmsSmw ssZhkn[nbntev Dbp.5 ZqX [q]Ieiw FSpp _en]oTnse AKv\nsImp \ndp `qanbntesdnp. Atm CSnapgfpw DtLmjfpw an ]nWcpIfpw `qanIpephpw Dmbn.

\mep Imlf

6 Ggp Imlf ]nSnncp Ggp ZqXam Ah DuXm Xmdmbn.7 Hma Imlfw apgn; Atm cIvXw IeXobpw Iagbpw Dmbn; AXp `qanbn ]Xnp. `qanbpsS aqnsemcp`mKw shscnp; hrIvjfn aqnsempw Inmembn; ]ppapgph\pw Insbcnpt]mbn.8 cmas ZqX Imlfw apgn. Xo]nSnhenb aet]mse Ftm Hp ISentev Fdnbsp. Atm ISensd aqnsemv cIvXambn.9 ISense PohPmefn aqnsemp Npt]mbn. aqnsemcp`mKw IepIfpw \innsp.10 aqmas ZqX Imlfw apgn. Atm ]wt]mse Ip Hcp h enb \Ivj{Xw BImip\nv ASv, \ZnIfpsS aqnsemntaepw \ocpdh Ifntaepw ]Xnp.11 B \Ivj{Xnsd t]cp XnIvXIw. AXp hoWtm Pensd aqnsemp XnIvXIambn. Cu Pem At\Iw t] arXnbS p. ImcWw, AXp Ibv]pXmsncpp.12 \memas ZqX Imlfw apgn. Atm kqcysd aqnsempw N\v{Zsd aqnsempw \Ivj{XfpsS aqnsempw XIsp. Xaqew AhbpsS aqnsemv Ccppt]mbn. ]Iensd aqnsempw Ccppt]mbn; AXpt]mseXs cm{XnbpsS aqnsempw.13 ]ns a[ymImin ]dp Hcp IgpIs\ Rm Ip. henb kzcn AXv Cs\ hnfnp]dbpXpw tIp: C\nbpw Imlfw apgm\ncnp aqp ZqXamcpsS Imlf[z\naqew `qhmknIġp ZpcnXw, ZpcnXw, ZpcnXw!
 
KCBC | POC | BIBLE COMMISION | FEEDBACK
 
Copyright 2008. P.O.C.  

Designed and Maintained by Jesus Youth