`qanbn Bscbpw \n ]nXmshp hnfncpXv. Fsm, \nġv Hcp ]nXmthbpq kzKkvY\mb ]nXmhv.
ambn 23:9
 
\nehn e`ya..
 

 
   
KCBC | POC | BIBLE COMMISION | FEEDBACK
 
Copyright 2008. P.O.C.  

Designed and Maintained by Jesus Youth